Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ trong đó nguồn điện

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ trong đó nguồn điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động (xi  = 9V) và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở ({R_1}; = {R_2}; = 15Omega ,{R_3}; = 3,25Omega ). Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở ({R_1},{R_2},{R_3}) lần lượt là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Định luật Ôm cho toàn mạch: (I = dfrac{xi }{{r + {R_N}}})


+ Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài: ({U_N} = xi  - I.r)


+ Với đoạn mạch gồm 2 điện trở nối tiếp: (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{;{R_{td}} = {R_{1;}} + {R_2}}\{;I = {I_1}; = {I_2}}\{;U = {U_1} + {U_2}}end{array}} right.)


+ Với đoạn mạch gồm hai điện trở song song: (left{ begin{array}{l}{R_{td}} = dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\I = {I_1} + {I_2}\U = {U_1} = {U_2}end{array} right.)

Giải chi tiết:

Cấu trúc mạch gồm: ({R_1}//{R_2}//{R_3})

Điện trở tương đương của mạch ngoài:

(dfrac{1}{{{R_N}}} = dfrac{1}{{{R_1}}} + dfrac{1}{{{R_2}}} + dfrac{1}{{{R_3}}} = dfrac{1}{{15}} + dfrac{1}{{15}} + dfrac{1}{{3,75}} = dfrac{2}{5} Rightarrow {R_N} = 2,5Omega )

Ta có: ({U_1} = {U_2} = {U_3} = {U_{BA}} = xi  - I.r)

Có (r = 0 Rightarrow {U_1} = {U_2} = {U_3} = xi  = 9V)

( Rightarrow ) Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở:

(left{ begin{array}{l}{I_1} = dfrac{{{U_1}}}{{{R_1}}} = dfrac{9}{{15}} = 0,6A\{I_2} = dfrac{{{U_2}}}{{{R_2}}} = dfrac{9}{{15}} = 0,6A\{I_3} = dfrac{{{U_3}}}{{{R_3}}} = dfrac{9}{{3,25}} = 2,4Aend{array} right.)

Chọn B.

Ý kiến của bạn