Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động xi 

Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động xi 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động (xi  = 12V), điện trở trong (r = 2,5Omega ), mạch ngoài gồm điện trở ({R_1} = 0,5Omega ) mắc nối tiếp với một biến trở (R). Giá trị của (R)  để công suất tiêu thụ trên biến trở (R) đạt giá trị cực đại là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp:


(R = {R_1} + {R_2} + ... + {R_n}) 


+ Sử dụng biểu thức định luật ôm cho toàn mạch: (I = dfrac{xi }{{R + r}})


+ Sử dụng biểu thức tính công suất: (P = {I^2}R = dfrac{{{xi ^2}}}{{{{left( {R + r} right)}^2}}}R)


+ Sử dụng BĐT Cosi: (a + b ge 2sqrt {ab} ) . Dấu “=” xảy ra khi (a = b)

Giải chi tiết:

+ Điện trở tương đương mạch ngoài:

(;{R_N} = {R_1} + R = 0,5 + R)

+ Cường độ dòng điện qua mạch:

(I = dfrac{xi }{{{R_N} + r}} = dfrac{{12}}{{0,5 + R + 2,5}} = dfrac{{12}}{{R + 3}})

+ Công suất tiêu thụ trên biến trở:

(P = {I^2}R = dfrac{{{{12}^2}}}{{{{left( {R + 3} right)}^2}}}R Rightarrow P = dfrac{{144}}{{{{left( {sqrt R  + dfrac{3}{{sqrt R }}} right)}^2}}})

Ta có: ({P_{max}} Leftrightarrow {left( {sqrt R  + dfrac{3}{{sqrt R }}} right)^2}_{min })

Áp dụng bất đẳng thức cosi ta có:

({left( {sqrt R  + dfrac{3}{{sqrt R }}} right)^2} ge {left( {2sqrt 3 } right)^2} = 12)

Dấu “=” xảy ra khi (sqrt R  = dfrac{3}{{sqrt R }} Rightarrow R = 3Omega )

Chọn D.

Ý kiến của bạn