Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện như hình bên Biết xi  = 12Vr = 1Omega R1

Cho mạch điện như hình bên Biết xi  = 12Vr = 1Omega R1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện như hình bên. Biết (xi  = 12V;r = 1Omega ;{R_1}; = 3,Omega ;{R_2} = {R_3}, = 4,Omega ). Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất tiêu thụ điện của ({R_1})  là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Định luật Ôm cho toàn mạch: (I = dfrac{{{xi _b}}}{{{r_b} + {R_N}}})


Công suất tiêu thụ: (P = {I^2}R)

Giải chi tiết:

Cấu trúc mạch ngoài: ({R_1},nt,left( {{R_2}//{R_3}} right))

Điện trở tương đương của mạch ngoài:

({R_N} = {R_1} + {R_{23}} = {R_1} + dfrac{{{R_2}{R_3}}}{{{R_2} + {R_3}}} = 3 + dfrac{{4.4}}{{4 + 4}} = 5Omega )

Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính:

(I = dfrac{xi }{{r + {R_N}}} = dfrac{{12}}{{1 + 5}} = 2A Rightarrow {I_1} = I = 2A)

Công suất tiêu thụ điện của ({R_1})  là :

({P_1} = {R_1}I_1^2 = {3.2^2} = 12W)

Chọn D.

Ý kiến của bạn