Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện như hình bên Biết xi  = 9Vr = 1Omega R1 =

Cho mạch điện như hình bên Biết xi  = 9Vr = 1Omega R1 =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện như hình bên. Biết (xi  = 9V;r = 1Omega ;{R_1}; = 5Omega ;{R_2}; = 20Omega ;{R_3}; = 30Omega ). Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu ({R_1})  là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Định luật Ôm cho toàn mạch: (I = dfrac{{{xi _b}}}{{{r_b} + {R_N}}})


Hiệu điện thế hai đầu ({R_1}) : ({U_1} = {I_1}{R_1})

Giải chi tiết:

Cấu trúc mạch ngoài: ({R_1},nt,left( {{R_2}//{R_3}} right))

Điện trở tương đương của mạch ngoài:

({R_N} = {R_1} + {R_{23}} = {R_1} + dfrac{{{R_2}{R_3}}}{{{R_2} + {R_3}}} = 5 + dfrac{{20.30}}{{20 + 30}} = 17Omega )

Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính:

(I = dfrac{xi }{{r + {R_N}}} = dfrac{9}{{1 + 17}} = 0,5A Rightarrow {I_1} = I = 0,5A)
Hiệu điện thế giữa hai đầu ({R_1}) là:

({U_1} = {I_1}.{R_1} = 0,5.5 = 2,5V)

Chọn D.

Ý kiến của bạn