Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện như hình vẽ Biết R1 = R3 = 8Omega R2 = R4

Cho mạch điện như hình vẽ Biết R1 = R3 = 8Omega R2 = R4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ({R_1} = {R_3} = 8,,Omega ;,,{R_2} = {R_4} = 10,,Omega ). Tính điện trở tương đương (R_{MN}) của mạch.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ampe kế lí tưởng được coi là một dây dẫn, có thể chập hai đầu ampe kế


Vẽ lại mạch điện tương đương


Điện trở của đoạn mạch mắc nối tiếp: ({R_{nt}} = {R_1} + {R_2} + ...)


Điện trở của đoạn mạch mắc song song: (dfrac{1}{{{R_{//}}}} = dfrac{1}{{{R_1}}} + dfrac{1}{{{R_2}}} + ...)

Giải chi tiết:

Ampe kế lí tưởng, chập điểm (C equiv D), ta có mạch điện tương đương:

Cấu tạo mạch điện: (left( {{R_1}//{R_3}} right)ntleft( {{R_2}//{R_4}} right))

Ta có: ({R_1}//{R_3} Rightarrow {R_{13}} = dfrac{{{R_1}.{R_3}}}{{{R_1} + {R_3}}} = dfrac{{8.8}}{{8 + 8}} = 4,,left( Omega  right))

(begin{array}{l}{R_2}//{R_4} Rightarrow {R_{24}} = dfrac{{{R_2}.{R_4}}}{{{R_2} + {R_4}}} = dfrac{{10.10}}{{10 + 10}} = 5,,left( Omega  right)\{R_{13}}nt{R_{24}} Rightarrow {R_{MN}} = {R_{13}} + {R_{24}} = 4 + 5 = 9,,left( Omega  right)end{array})

Chọn B.

Ý kiến của bạn