Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện như hình vẽ Biết xi  = 30Vr = 3OmegaR1 =

Cho mạch điện như hình vẽ Biết xi  = 30Vr = 3OmegaR1 =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết (xi  = 30V;r = 3Omega ,{R_1}; = 12Omega ,{R_2}; = 36Omega ,{R_3}; = 18Omega ). Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế. Số chỉ ampe kế gần bằng giá trị nào sau đây ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Định luật Ôm cho toàn mạch: (I = dfrac{xi }{{r + R}})


+ Với đoạn mạch gồm 2 điện trở nối tiếp: (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{;{R_{td}} = {R_{1;}} + {R_2}}\{;I = {I_1}; = {I_2}}\{;U = {U_1} + {U_2}}end{array}} right.)


+ Với đoạn mạch gồm hai điện trở song song: (left{ begin{array}{l}{R_{td}} = dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\I = {I_1} + {I_2}\U = {U_1} = {U_2}end{array} right.)


+ Ampe kế mắc nối tiếp với đoạn mạch nào thì chỉ cường độ dòng điện qua đoạn mạch đó.

Giải chi tiết:

Mạch gồm ({R_1},ntleft( {;{R_2}//{rm{ }}{R_3}} right))

+ Điện trở tương đương của mạch ngoài:

({R_N} = {R_1} + {R_{23}} = {R_1} + dfrac{{{R_2}{R_3}}}{{{R_2} + {R_3}}} = 12 + dfrac{{36.18}}{{36 + 18}} = 24Omega )
Cường độ dòng điện mạch chính:

(I = dfrac{xi }{{r + {R_N}}} = dfrac{{30}}{{3 + 24}} = dfrac{{10}}{9}A)

(begin{array}{l} Rightarrow {I_1} = {I_{23}} = dfrac{{10}}{9}A\ Rightarrow {U_2} = {U_3} = {U_{23}} = {I_{23}}{R_{23}} = dfrac{{10}}{9}.12 = dfrac{{40}}{3}Vend{array})

Ampe kế được mắc nối tiếp với ({R_3})  nên số chỉ của ampe kế :

({I_A} = {I_3}; = dfrac{{{U_3}}}{{{R_3}}} = dfrac{{dfrac{{40}}{3}}}{{18}} = 0,74A)

Chọn A.

Ý kiến của bạn