Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện như hình vẽ Có một Vôn kế V có điện trở r

Cho mạch điện như hình vẽ Có một Vôn kế V có điện trở r

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện như hình vẽ. Có một Vôn kế V có điện trở rất lớn, ({R_1} = 6Omega ;,,{R_2} = 3Omega ;,,{R_3} = 12Omega ;,,{R_4} = 6Omega ;,,{R_5} = 6Omega ;,,U = 12V). Nối Vôn kế giữa D và E thì Vôn kế chỉ bao nhiêu?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Biểu diễn chiều dòng điện trên mạch điện


Hiện điện thế giữa hai đầu điện trở: (U = I.R)


Quy tắc cộng hiệu điện thế: ({U_{DE}} = {U_{DA}} + {U_{AE}})

Giải chi tiết:

Vôn kế lí tưởng, ta có cấu tạo mạch điện: ({R_5}ntleft[ {left( {{R_1}nt{R_3}} right)//left( {{R_2}nt{R_4}} right)} right])

Ta có chiều dòng điện:

 

Điện trở tương đương:

(begin{array}{l}{R_{13}} = {R_1} + {R_3} = 6 + 12 = 18,,left( Omega  right)\{R_{24}} = {R_2} + {R_4} = 3 + 6 = 9,,left( Omega  right)\{R_{1234}} = dfrac{{{R_{13}}.{R_{24}}}}{{{R_{13}} + {R_{24}}}} = dfrac{{18.9}}{{18 + 9}} = 6,,left( Omega  right)\R = {R_5} + {R_{1234}} = 6 + 6 = 12,,left( V right)end{array})

Cường độ dòng điện mạch chính là:

(I = dfrac{U}{R} = dfrac{{12}}{{12}} = 1,,left( A right) Rightarrow {I_5} = I = 1,,left( A right))

Hiệu điện thế ({U_{1234}} = {I_{1234}}.{R_{1234}} = I.{R_{1234}} = 1.6 = 6,,left( V right))

(begin{array}{l} Rightarrow {I_1} = {I_{13}} = dfrac{{{U_{13}}}}{{{R_{13}}}} = dfrac{{{U_{1234}}}}{{{R_{13}}}} = dfrac{6}{{18}} = dfrac{1}{3},,left( A right)\{I_2} = {I_{24}} = dfrac{{{U_{24}}}}{{{R_{24}}}} = dfrac{{{U_{1234}}}}{{{R_{24}}}} = dfrac{6}{9} = dfrac{2}{3},,left( A right)end{array})

Hiệu điện thế giữa hai điểm D, E là:

({U_{DE}} = {U_{DA}} + {U_{AE}} =  - {I_1}.{R_1} + {I_2}.{R_2} = left( { - dfrac{1}{3}} right).6 + dfrac{2}{3}.3 = 0,,left( V right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn