Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện như hình vẽ R1 = R3 = R4 = 4Omega R2 = 2O

Cho mạch điện như hình vẽ R1 = R3 = R4 = 4Omega R2 = 2O

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện như hình vẽ. ({R_1} = {R_3} = {R_4} = 4Omega ;,,{R_2} = 2Omega ;,,U = 6V). Khi nối giữa A và D một Vôn kế thì Vôn kế chỉ bao nhiêu? Biết điện trở Vôn kế rất lớn.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Biểu diễn chiều dòng điện trên mạch điện


Hiện điện thế giữa hai đầu điện trở: (U = I.R)


Quy tắc cộng hiệu điện thế: ({U_{AD}} = {U_{AC}} + {U_{CD}})

Giải chi tiết:

Vôn kế lí tưởng, ta có cấu tạo mạch điện: ({R_1}ntleft[ {{R_2}//left( {{R_3}nt{R_4}} right)} right])

Ta có chiều dòng điện:

 

Ta có điện trở tương đương:

(begin{array}{l}{R_{34}} = {R_3} + {R_4} = 4 + 4 = 8,,left( Omega  right)\{R_{234}} = dfrac{{{R_2}.{R_{34}}}}{{{R_2} + {R_{34}}}} = dfrac{{2.8}}{{2 + 8}} = 1,6,,left( Omega  right)\R = {R_1} + {R_{234}} = 4 + 1,6 = 5,6,,left( Omega  right)end{array})

Cường độ dòng điện mạch chính là:

(I = dfrac{U}{R} = dfrac{6}{{5,6}} = dfrac{{15}}{{14}},,left( A right) Rightarrow {I_1} = I = dfrac{{15}}{{14}},,left( A right))

Hiệu điện thế ({U_{234}} = {I_{234}}.{R_{234}} = I.{R_{234}} = dfrac{{15}}{{14}}.1,6 = dfrac{{12}}{7},,left( V right))

( Rightarrow {I_3} = {I_{34}} = dfrac{{{U_{34}}}}{{{R_{34}}}} = dfrac{{{U_{234}}}}{{{R_{34}}}} = dfrac{{dfrac{{12}}{7}}}{8} = dfrac{3}{{14}},,left( A right))

Hiệu điện thế giữa hai điểm A và D là:

({U_{AD}} = {U_{AC}} + {U_{CD}} = {I_1}.{R_1} + {I_3}.{R_3} = dfrac{{15}}{{14}}.4 + dfrac{3}{{14}}.4 = dfrac{{36}}{7} approx 5,14,,left( V right))

Chọn B.

Ý kiến của bạn