Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện như hình vẽ  R1 = R3 = R5 = 2Omega mkern

Cho mạch điện như hình vẽ  R1 = R3 = R5 = 2Omega mkern

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện như hình vẽ.  ({R_1} = {R_3} = {R_5} = 2Omega ;{mkern 1mu} {mkern 1mu} {R_2} = 4Omega ;{mkern 1mu} {mkern 1mu} {R_4} = 6Omega ). Tính điện trở tương đương của mạch


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Điện trở tương đương của mạch điện mắc nối tiếp: ({R_{nt}} = {R_2} + {rm{ }}{R_2} + {rm{ }}... + {R_n})


Điện trở tương đương của mạch điện mắc song song: (dfrac{1}{{{R_{//}}}} = dfrac{1}{{{R_1}}} + dfrac{1}{{{R_2}}} + ... + dfrac{1}{{{R_n}}})

Giải chi tiết:

Cấu tạo mạch điện: (left[ {{R_4}//,left( {{R_1},nt,{R_2}} right)} right],,nt,left( {{R_3}//{R_5}} right))

Ta có:  ({R_1},nt,{R_2} Rightarrow {R_{12}} = {R_1} + {R_2} = 2 + 4 = 6{mkern 1mu} {mkern 1mu} left( Omega  right))

(begin{array}{*{20}{l}}{{R_4}//{R_{12}} Rightarrow {R_{124}} = dfrac{{{R_4}.{R_{12}}}}{{{R_4} + {R_{12}}}} = dfrac{{6.6}}{{6 + 6}} = 3{mkern 1mu} {mkern 1mu} left( Omega  right)}\{{R_3}//{R_5} Rightarrow {R_{35}} = dfrac{{{R_3}.{R_5}}}{{{R_3} + {R_5}}} = dfrac{{2.2}}{{2 + 2}} = 1{mkern 1mu} {mkern 1mu} left( Omega  right)}\{{R_{124}}nt{R_{35}} Rightarrow {R_{td}} = {R_{124}} + {R_{35}} = 3 + 1 = 4{mkern 1mu} {mkern 1mu} left( Omega  right)}end{array})

Chọn C.

Ý kiến của bạn