Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho một cặp côn trùng thuần chủng giao phối với nhau được F<

Cho một cặp côn trùng thuần chủng giao phối với nhau được F<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một cặp côn trùng thuần chủng giao phối với nhau được F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh dài.

- Cho con cái F1 (XX) lai phân tích, đời con thu được: 45% con mắt trắng, cánh ngắn; 30% con mắt trắng, cánh dài; 20% con mắt đỏ, cánh dài; 5% con mắt đỏ, cánh ngắn.

- Cho con đực F1 (XY) lai phân tích, đời con thu được: 25% con cái mắt đỏ, cánh dài; 25% con cái mắt trắng, cánh dài; 50% con đực mắt trắng, cánh ngắn.

Biết chiều dài cánh do một gen quy định.

Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?

(1) Quy luật di truyền chi phối hai tính trạng trên là: liên kết không hoàn toàn, tương tác kiểu át chế, liên kết với giới tính.

(2) Tần số hoán vị gen ở cá thể cái F1 là 20%.

(3) Cá thể cái F1 có khả năng tạo giao tử chiếm tỉ lệ 5%.

(4) Cá thể đực F1 có khả năng tạo giao tử chiếm tỉ lệ 20%.

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

* Con đực F1 đem lai phân tích:

+ Con đực F1 (đỏ) x phân tích → Fb: 1 đỏ : 3 trắng

→ tương tác gen 9:7 (A-B-: đỏ; A-bb + aaB- + aabb: trắng).

→ con đực F1: AaBb.

→ ở Fb tính trạng màu mắt biểu hiện không đều ở 2 giới → Aa hoặc Bb nằm trên NST giới tính.

+ Con đực F1 (dài) x phân tích → Fb: 1 dài : 1 ngắn

→ F1: Dd (D – dài; d – ngắn).

→ ở Fb tính trạng chiều dài cánh không đều ở 2 giới, gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.

* Con cái F1 đem lai phân tích:

+ Con cái F1 (đỏ) x phân tích → Fb: 3 trắng : 1 đỏ → con cái F1: AaBb.

+ Con cái F1 (dài) x phân tích → Fb: 1 dài : 1 ngắn → con cái F1: Dd.

+ Tích các tính trạng (3:1)(1:1) = 3:3:1:1 ≠ tỉ lệ kiểu hình ở Fb → con cái F1 có hoán vị gen.

=> Con F1 dị hợp 3 cặp gen (AaBb,Dd), cặp Bb và Dd cùng nằm trên NST giới tính X và có hoán vị gen (hoặc cặp Aa và Dd cùng nằm trên NST giới tính X và có hoán vị gen).

* Tìm kiểu gen và tần số hoán vị gen của con cái F1:

- Con cái F1 lai phân tích:  

→ Fb: con mắt đỏ, cánh ngắn A-(B-,dd) = Aa + Aa= 0,05

→ 1/2 x  x 1/2 + 1/2 x  x 1/2 = 0,05 →  = x = 0,1 = f/2 (giao tử hoán vị).

→ Con cái F1: Aa, f = 20% → con đực F1: Aa hoặc Aa, f = 0.

* Kết luận:

- (1) sai, quy luật chi phối hai tính trạng trên là: liên kết không hoàn toàn, tương tác kiểu bổ sung, liên kết với giới tính.

- (2) đúng, tần số hoán vị gen ở cá thể cái F1 là 20%.

- (3) đúng, cá thể cái F1 giảm phân tạo các giao tử với tỉ lệ 5% và 20%.

- (4) sai, cá thể đực F1 khi giảm phân tạo các giao tử với tỉ lệ 25%.

=> Đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn