Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C<sub>6</sub>H<sub>1

Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C<sub>6</sub>H<sub>1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3. Số đồng phân peptit của Y (chỉ chứa gốc α – amino axit) mạch hở là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

CT đipeptit là NH2-CH(R1)-CO-NH-CH(R2)-COOH trong đó đã có C4H6N2O3 =>tổng của R1 và R2 là C2H6 (R1,R2)gồm (H,C2H5), (CH3,CH3), (C2H5,H)=> 3dp mà C2H5 tạo với CH mạch thẳng và mạch nhánh => 2dp nữa Vậy có 5 dp ==> A

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn