Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho một mô hình tứ diện đều ABCD cạnh 1 vòng tròn thép

Cho một mô hình tứ diện đều ABCD cạnh 1 vòng tròn thép

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một mô hình tứ diện đều (ABCD) cạnh 1 vòng tròn thép có bán kính (R). Hỏi có thể cho một hình tứ diện trên đi qua vòng tròn đó (bỏ qua bề dày của vòng tròn) thì bán kính (R) nhỏ nhất gần với số nào trong các số sau?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi tứ diện đều là (ABCD).

+ Nếu bán kính (R) của vòng tròn thép bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp một mặt của tứ diện đều thì rõ ràng khối tứ diện có thể đi qua được vòng tròn thép.

+ Ta xét các TH bán kính (R) của vòng tròn thép nhỏ hơn bán kính một mặt của khối tứ diện.

Đưa đỉnh (C) qua vòng tròn thép và đặt đỉnh A lên vòng thép, giả sử vòng thép tiếp xúc với hai cạnh (BC,,,CD) lần lượt tại (M,,,N).

Dễ thấy ta luôn đưa được mô hình tứ diện qua vòng tròn bằng cách đưa đỉnh A đi qua trước rồi đổi sang các đỉnh B hoặc D.

Do tính đối xứng của hình ta chỉ cần xét với tam giác AMN cân tại A.

Đặt (CM = x,,left( {0 < x < 1} right)) ta có (MN = CM = CN = x).

Áp dụng định lí Cosin trong tam giác (ACM) ta có:

(begin{array}{l}A{M^2} = C{M^2} + A{C^2} - 2CM.AC.cos {60^0}\,,,,,,,,,,,,, = {x^2} + 1 - 2x.dfrac{1}{2} = {x^2} - x + 1\ Rightarrow AM = sqrt {{x^2} - x + 1}  = ANend{array})

Tiếp tục áp dụng định lí Cosin trong tam giác (AMN) ta có:

(begin{array}{l}cos angle MAN = dfrac{{A{M^2} + A{N^2} - M{N^2}}}{{2AM.AN}}\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = dfrac{{2left( {{x^2} - x + 1} right) - {x^2}}}{{2left( {{x^2} - x + 1} right)}}\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = dfrac{{{x^2} - 2x + 2}}{{2left( {{x^2} - x + 1} right)}}\ Rightarrow sin angle MAN = sqrt {1 - {{left( {dfrac{{{x^2} - 2x + 2}}{{2left( {{x^2} - x + 1} right)}}} right)}^2}}  = dfrac{{sqrt {{x^2}left( {3{x^2} - 4x + 4} right)} }}{{2left( {{x^2} - x + 1} right)}}end{array})

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN là:

(R = dfrac{{MN}}{{2sin angle MAN}} = dfrac{{{x^2} - x + 1}}{{sqrt {3{x^2} - 4x + 4} }}).

Xét hàm số (fleft( x right) = dfrac{{{x^2} - x + 1}}{{sqrt {3{x^2} - 4x + 4} }}) với (x in left( {0;1} right)) ta có (mathop {min }limits_{left( {0;1} right)} fleft( x right) approx 0,4478) (sử dụng MTCT).

Chọn D.

Ý kiến của bạn