Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m<sub>1</sub> gam Al vào 100ml dung dịch Cu(NO<sub>3</su

Cho m<sub>1</sub> gam Al vào 100ml dung dịch Cu(NO<sub>3</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m1 gam Al vào 100ml dung dịch Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam chất rắn X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lit khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m1 ; m2 là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì m2 gam chất rắn có phản ứng với HCl tạo khí => có Al dư

=> nAl dư = 2/3 nH2 = 0,01 mol

=> m2 = mCu + mAg  + mAl dư = 0,03.64 + 0,03.108 + 0,01.27 = 5,43g

Ta có : nAl ban đầu = nAl dư + 2/3 nCu + 1/3 nAg  ( bảo toàn e )

=> m1 = 27.0,04 = 1,08g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn