Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho N Z = 7 Cấu hình electron của nitơ là 1s22s22p3 1s2

Cho N Z = 7 Cấu hình electron của nitơ là 1s22s22p3 1s2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho N (Z = 7). Cấu hình electron của nitơ là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cấu hình e của N là 1s22s22p3.

Đáp án A

Ý kiến của bạn