Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho  P thuần chủng thân cao hoa đỏ lai với P thuần chủng thâ

Cho  P thuần chủng thân cao hoa đỏ lai với P thuần chủng thâ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho  P thuần chủng thân cao hoa đỏ lai với P thuần chủng thân thấp, hoa trắng được F1 có 100% thân cao, hoa đỏ. Sau đó cho F1 lai với 1 cây khác (cây A) thu được thế hệ có 4 loại kiểu hình, trong đó thân thấp hoa đỏ chiếm 30% và thân thấp hoa trắng chiếm 20%. Các kết luận sau:

(1)Theo lý thuyết cây thân cao hoa trắng ở thế hệ 2 chiếm 5%.

(2)Theo lý thuyết cây thân cao hoa đỏ ở thế hệ lai 2 có 3 kiểu gen cùng quy định

(3)Theo lý thuyết cây thân thấp hoa đỏ ở thế hệ lai 2 có 2 kiểu gen cùng quy định

(4)Theo lý thuyết tần số hoán vị gen là 20%

(5)Theo lý thuyết cây thân cao hoa đỏ ở thế hệ 2 di hợp 2 cặp gen chiếm 25%

(6)Theo lý thuyết ở thế hệ 2 có 7 kiểu gen cùng quy định các tính trạng trên

Trong các kết luận trên có bao nhiêu kết luận có thể đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Pt/c : cao đỏ x thấp trắng

F1 : 100% cao, đỏ

ð A cao >> a thấp

    B đỏ >> b trắng

F1 x cây A

F2 : 4 loại kiểu hình

Thấp đỏ = 30% và thấp trắng = 20%

Gen qui định 2 tính trạng trên nằm trên cùng 1 NST thường

Vậy ở F2 :

Thấp trắng aabb = 20%

Cao đỏ A-B- = 25% + 20% = 45%

Thấp đỏ aaB- = 30%

Cao trắng A-bb = 25% - 20% = 5%

Có thấp trắng aabb = 20%.

=> Cây F1 cho giao tử ab = 0,2 : 0,5 = 0,4

=> Tần số hoán vị gen f = 20%

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn