Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phản ứng  2SO2   + O2 (set

Cho phản ứng  2SO2   + O2 (set

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phản ứng  2SO2   + O2 (overset {} leftrightarrows ) 2SO3

Nồng độ ban đầu của SO2 và O2 tương ứng là 4 mol/L và 2 mol/L. Khi cân bằng, có 80% SO2 đã phản ứng, hằng số cân bằng của phản ứng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét cân bằng: 2SO2   + O2 (overset {} leftrightarrows ) 2SO3

        Ban đầu     4          2

      Phản ứng    3,2       1,6

      Cân bằng     0,8      0,4         3,2

=> Kc = [SO3]2 / ([SO2]2.[O2]) = 40

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn