Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho Phát biểu nào sau đây đúng dab ^n = da^nb cdot a

Cho Phát biểu nào sau đây đúng dab ^n = da^nb cdot a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho . Phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức: ({left( {dfrac{a}{b}} right)^n} = dfrac{{{a^n}}}{{{b^n}}};,,{a^m}.{a^n} = {a^{m + n}};,,{left( {{a^m}} right)^n} = {a^{mn}}) (giả sử các biểu thức là có nghĩa).

Giải chi tiết:

Phát biểu đúng là ({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}).

Chọn B.

Ý kiến của bạn