Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho phép lai P : AaBb

Cho phép lai P : AaBb

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phép lai P : AaBb frac{Cd}{cD} Ee × AaBb frac{Cd}{cd} EE. Trong quá trình hình thành giao tử đực ở một số tế bào, cặp NST mang cặp Bb không phân li trong giảm phân I và giảm phân II diễn ra bình thường. Theo lí thuyết phép lai trên có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Aa x Aa cho 3 KG

cho tối đa 7 loại kiểu gen ( nếu có hoán vị gen ) và là 4 loại kiểu gen ( nếu không có hoán vị gen )

Ee x EE cho 2 loại kiểu gen

Cơ thể đực :

   1 số tế bào, Bb không phân li giảm phân I cho : Bb ,O

   Các tế bào khác bình thường cho : B, b

Cơ thể cái bình thường cho : B, b

ð  Đời con có : 7 loại kiểu gen

Vậy đời con có tất cả là

Nếu có hoán vị 3 x 7 x 7 x 2 = 294

Nếu không có hoán vị  3 x 4 x 7 x 2 = 168

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn