Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ chuyển hoá Glucozơ → X → Y → CH3COOH Hai chất

Cho sơ đồ chuyển hoá Glucozơ → X → Y → CH3COOH Hai chất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của glucozơ.

Giải chi tiết:

Dãy chuyển hóa: C6H12O6 → CH3CH2OH (X) → CH3CHO (Y) → CH3COOH.

C6H12O6 (xrightarrow{{{men}}}) 2C2H5OH + 2CO2

CH3CH2OH + CuO (xrightarrow{{{t^0}}}) CH3CHO + Cu + H2O

2CH3CHO + O2 (xrightarrow{{{xt}}}) 2CH3COOH

Vậy X và Y lần lượt là CH3CH2OH và CH3CHO.

Chọn C.

Ý kiến của bạn