Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:             Glucozơ -> C2</s

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:             Glucozơ -> C2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

            Glucozơ -> C2H6O -> C2H4 -> C2H6O2 -> C2H4O (mạch hở) -> C2H­4O2.

Có bao nhiêu chất trong sơ đồ phản ứng trên có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 trong điều kiện thích hợp ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Glucozo -> C2H5OH -> CH2=CH2 -> C2H4(OH)2 -> CH3CHO -> CH3COOH

Các chất thỏa mãn : Glucozo ; C2H4(OH)2 ; CH3CHO ;  CH3COOH

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn