Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ chuyển hóa sauC6H12O6 glucozơ → X → Y → T xri

Cho sơ đồ chuyển hóa sauC6H12O6 glucozơ → X → Y → T xri

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

C6H12O6 (glucozơ) → X → Y → T (xrightarrow{{ + C{H_3}COOH}}) C6H10O4.

Nhận xét nào của các chất X, Y và T trong sơ đồ trên là đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

C6H12O6 (glucozơ) (xrightarrow{{men.ruou}}) C2H5OH (X) (xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{{170}^o}C}}) C2H4 (Y) (xrightarrow{{KMn{O_4}}}) C2H4(OH)2 (T) (xrightarrow{{ + C{H_3}COOH}}) (CH3COO)2C2H4.

A sai, X là C2H5OH, tan tốt trong nước.

B sai, nhiệt độ sôi của T cao hơn nhiệt độ sôi của X.

C sai, Y là C2H4 không phản ứng được với KHCO3 tạo khí CO2.

D đúng, T là ancol đa chức có các nhóm OH liền kề nên phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

Chọn D.

Ý kiến của bạn