Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ chuyển hóa sauX + H2O xrightarrowxtt^o YY + H

Cho sơ đồ chuyển hóa sauX + H2O xrightarrowxtt^o YY + H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

X + H2O (xrightarrow{{xt,{t^o}}}) Y

Y + H2 (xrightarrow{{Ni,{t^o}}}) Sobitol

Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → Amoni gluconat + 2Ag + 2NH4NO3

Y (xrightarrow{{men}}) E + Z

Z + H2O (xrightarrow[{clorofin}]{{a/s}}) X + G

Các chất X, Y, Z lần lượt là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết tổng hợp chương 2: Cacbohiđrat.

Giải chi tiết:

X là tinh bột, Y là glucozơ, Z là khí CO2.

(C6H10O5)n + H2O (xrightarrow{{{H^ + },{t^o}}}) nC6H12O6

      (X)                                         (Y)

C6H12O6 + H2 (xrightarrow{{Ni,{t^o}}}) C6H14O6

     (Y)                               Sobitol

C5H11O5-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

         (Y)                                                             Amoni gluconat

C6H12O6 (xrightarrow{{men}}) 2C2H5OH + 2CO2

    (Y)                          (E)            (Z)

6nCO2 + 5nH2O (xrightarrow[{clorofin}]{{as}}) (C6H10O5)n  + 6nO2

     (Z)                                          (X)             (G)

Vậy X là tinh bột, Y là glucozơ, Z là CO2.

Chọn D.

Ý kiến của bạn