Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở

Cho sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do gen lặn s quy định, alen tương ứng S không quy định bệnh. Cho biết bố mẹ của những người II5, II7, II10 và III13 đều không có ai mang alen gây bệnh. Theo lí thuyết, những kết luận nào sau đây đúng?

Xác suất để cặp bố mẹ IV17 – IV18 sinh một đứa con bị bệnh là frac{1}{96}.
Xác suất để cặp bố mẹ IV17 – IV18 sinh một đứa con trai không bị bệnh là frac{39}{80}.
Xác suất để cặp bố mẹ IV17 – IV18 sinh một đứa con bị bệnh, một đứa con bình thường là frac{3}{80}.
Xác suất để cặp bố mẹ IV17 – IV18 sinh một đứa con gái đầu lòng bình thường, con trai sau bị bệnh là frac{35}{36864}.
Người IV16 có thể có kiểu gen dị hợp với xác suất frac{2}{3}.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xác định kiểu gen bên gia định người số 17 có

6 – Aa x 5 AA => 11- có kiểu gen  AA :  Aa => (  A :  a)

Tương tự  người   12 có kiểu gen  AA :  Aa => (  A :  a)

Tỉ lệ kiểu gen của 17  là :  AA : Aa =>  A :  a

Xét kiểu gen bên gia đính người chồng số 18

9- Aa x 10 AA => 14- có kiểu gen  AA :  Aa => (  A :  a)

14 x 13 = ( A :  a) x A => 18 có kiểu gen  AA :  Aa => (  A :  a)

XS để vợ chồng đó sinh 1 con bị bệnh là :  x  = 

SX sinh con không bị bệnh là : 1-  =

XS sinh con trai không bị bệnh là :  x   =

Sinh 1 đứa bị bệnh 1 đứa bình thường => bố mẹ có kiểu gen Aa x Aa

Aa x Aa => 3A- : 1 aa

XS sinh 1 đứa bị bệnh 1 đứa bình thường:  x   x x x 2 = 

XS sinh con gái đầu lòng bình thường con trai bị bệnh là : x   x x x   x  = 

Người 16 có tỉ lệ kiểu gen là  AA : Aa =>AA :  Aa

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn