Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền nhóm máu hệ ABO và một b

Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền nhóm máu hệ ABO và một b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền nhóm máu hệ ABO và một bệnh M ở người do 2 locut thuộc 2 cặp NST khác nhau qui định. Biết rằng, bệnh M trong phả hệ là do một trong 2 alen có quan hệ trội lặn hoàn toàn của một gen quy định; gen quy định nhóm máu gồm 3 alen IA, IB, IO; trong đó alen IA quy định nhóm máu A, alen IB quy định nhóm máu B đều trội hoàn toàn so với alen IO quy định nhóm máu O và quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền về tính trạng nhóm máu với 4% số người có nhóm máu O và 21% số người có nhóm máu B.

 

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

(1) Có 5 người chưa xác định được kiểu gen về bệnh M.

(2) Có tối đa 10 người mang kiểu gen đồng hợp về nhóm máu.

(3) Xác suất để người III14 mang kiểu gen dị hợp về nhóm máu là 63,64%.

(4) Khả năng cặp vợ chồng III13 và III14  sinh một đứa con mang kiểu gen dị hợp về cả hai tính trạng là 47,73%.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

-          Xét bệnh M :

Người 2, 3, 10, 12 có kiểu gen mm

Người 5, 6, 7, 8 có kiểu gen Mm

Người 14 có kiểu gen Mm

Người 1, 4, 9, 11, 13 chưa rõ kiểu gen ó (1) đúng

Người 13 có dạng (1/3MM : 2/3Mm)

Người 13 x 14 : (1/3MM : 2/3Mm) x Mm

Xác suất cặp vợ chồng trên sinh con dị hợp là 2/3 x ½ + 1/3 x ½ = 1/2

-          Xét nhóm máu :

Người 1, 2, 3, 4 có kiểu gen là IBIO( do sinh ra con có nhóm máu O )

Người 5, 8 nhóm máu O có kiểu gen IOIO

Người 6, 7, 11, 12, 13 nhóm máu B chưa biết kiểu gen : B-

Người 9, 10, 14 nhóm máu A chưa biết kiểu gen : A-

Vậy người tối đa có thể có kiểu gen đồng hợp là 5,8,6,7,11,12,13   ,   9,10,14

Có 10 người ó (2) đúng

      +/ Quần thể :

4% số người mang nhóm máu O ó tần số alen Ilà 0,2

Tần số alen IB là x thì tỉ lệ người mang nhóm máu B là x2 + 2.0,2.x = 0,21

Giải ra, x = 0,3

Vậy tần số alen Ilà 0,3

Tần số alen IA là 0,5

Cấu trúc quần thể với nhóm máu A là 0,25IAIA : 0,2IAIO

Vậy cặp vợ chồng 9 x 10 có dạng : (5/9 IAIA : 4/9 IAIO) x (5/9 IAIA : 4/9 IAIO)

Đời con theo lý thuyết : 49/81 IAIA : 28/81 IAIO : 4/81 IOIO

Người 14 có dạng : 7/11 IAIA : 4/11 IAIO

Vậy xác suất người 14 mang kiểu gen dị hợp về nhóm máu là 4/11 = 36,36%

ó (3) sai

+ Xét về nhóm máu: Cặp vợ chồng 6 x 7 có dạng : (1/3 IBIB : 2/3 IBIO) x (1/3 IBIB : 2/3 IBIO)

Đời con theo lý thuyết : 4/9 IBIB : 4/9 IBIO : 1/9 IOIO

Vậy người 13 có dạng (1/2 IBIB: 1/2 IBIO)

Cặp vợ chồng  13 x 14 :   (1/2 IBIB: 1/2 IBIO)  x  (7/11 IAIA : 4/11 IAIO)

Giao tử :                                  3/4IB : 1/4 IO    ||          9/11 IA : 2/11 IO

Tỉ lệ đời con đồng hợp là 1/4 x 2/11 = 1/22

Tỉ lệ đời con dị hợp là 21/22

Xét về bệnh M : 13( 1/3AA : 2/3Aa) x 14 (Aa)

Vậy tỉ lệ sinh được con dị hợp 2 cặp gen là 1/2 x 21/22= 21/44 = 47,73%

ó (4) đúng

Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn