Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ phản ứng sau : Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>

Cho sơ đồ phản ứng sau : Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng sau : Ca3(PO4)2 → P → P2O5 → H3PO4. Để điều chế được 5 lít H3PO4 2M cần dùng hết bao nhiêu kg quặng photphorit ? biết hiệu suất của cả quá trình là 80%, hàm lượng Ca3(PO4)2  trong quặng chiếm 95%.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giả sử cần mg quặng => mCa3(PO4)2 = 0,95m (g)

=> Thực tế chỉ có 0,8.0,95m = 0,76m (g) Ca3(PO4)2 phản ứng

Ca3(PO4)2 -> 2H3PO4

310g                 2.98g

0,76m(g)          980g

=> m = 2040g = 2,04 kg

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn