Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ phản ứng sau CH4 → X → Y → C6H5NO2 Chất X và

Cho sơ đồ phản ứng sau CH4 → X → Y → C6H5NO2 Chất X và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng sau: CH4 → X → Y → C6H5NO2. Chất X và Y lần lượt là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các hợp chất.

Giải chi tiết:

Sơ đồ phản ứng: CH4 → C2H2 (X) → C6H6 (Y) → C6H5NO2.

PTHH: 2CH4 (xrightarrow{{{{1500}^0}C}}) C2H2 + 3H2

             3C2H2 (xrightarrow[{{{600}^0}C}]{C}) C6H6

              C6H6 + HNO3(đ) (xrightarrow{{{H_2}S{O_{4(d)}},{t^0}}}) C6H5NO2 + H2O

Vậy X và Y lần lượt là C2H2 và C6H6.

Chọn D.

Ý kiến của bạn