Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ phản ứng Xenlulozơ xrightarrow[H^+t^o]H2O X x

Cho sơ đồ phản ứng Xenlulozơ xrightarrow[H^+t^o]H2O X x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng: Xenlulozơ (xrightarrow[H^+,t^o]{H_2O}) X (xrightarrow{{men}}) Y (xrightarrow{{men}}) Z (xrightarrow[H_2SO_4,t^o]{+Y}) T. Chất T là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết tổng hợp về cacbohiđrat.

Giải chi tiết:

Sơ đồ:

(C6H10O5)n (xrightarrow[H^+,t^o]{+H_2O}) C6H12O6 (X) (xrightarrow{{men}}) C2H5OH (Y) (xrightarrow{{men}}) CH3COOH (Z) (xrightarrow[H_2SO_4,t^o]{+C_2H_5OH}) CH3COOC2H5 (T).

PTHH:

            (C6H10O5)n + nH2O (xrightarrow{{{H^ + },{t^o}}}) nC6H12O6

            C6H12O6 (xrightarrow{{men.ruou}}) 2C2H5OH + 2CO2

            C2H5OH + O2 (xrightarrow{{men.giam}}) CH3COOH + H2O

            CH3COOH + C2H5OH (overset {{H_2}S{O_4}dac,{t^o}} leftrightarrows ) CH3COOC2H5 + H2O

Chọn B.

Ý kiến của bạn