Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho số thực x thỏa mãn log 2x = 5 Tính giá trị biểu thứ

Cho số thực x thỏa mãn log 2x = 5 Tính giá trị biểu thứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho số thực (x) thỏa mãn ({log _2}x = 5). Tính giá trị biểu thức (S = dfrac{{{{log }_2}8x - {{log }_2}dfrac{x}{4}}}{{1 + {{log }_4}x}}).


Ý kiến của bạn