Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sự hình thành liên kết ion trong phân tử hợp chất i

Cho sự hình thành liên kết ion trong phân tử hợp chất i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sự hình thành liên kết ion trong phân tử hợp chất ion XY2 như sau:

X → X2+ + 2e

Y + 1e → Y-

X2+ + 2Y- → XY2

X, Y có thể là những nguyên tử nguyên tố nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên kết ion được hình thành giữa hai nguyên tử kim loại điển hình và phi kim điển hình.


Từ sơ đồ ⟹ X có 2e hóa trị, Y có 7e hóa trị.

Giải chi tiết:

Loại A vì Na → Na+ + 1e, không khớp với X.

Loại B vì Cu không phải kim loại điển hình.

Loại D vì O + 2e → O2-, không khớp với Y.

Chọn C vì:

Ba → Ba2++ 2e

Cl + 1e → Cl-

Ba2+ + 2Cl- → BaCl2.

Đáp án C

Ý kiến của bạn