Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho tập hợp A = - 13 cup [ 05 ] Khẳng định nào sau đ

Cho tập hợp A = - 13 cup [ 05 ] Khẳng định nào sau đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tập hợp (A = left( { - 1;,,3} right) cup left[ {0;,,5} right]). Khẳng định nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng trục số.


+ Sắp xếp theo thứ tự tăng dần các điểm, đầu mút của hai tập hợp lên trục số.


+ Tô đậm các tập hợp trên trục số.


+ Phần tô đậm, không bị gạch bỏ chính là hợp của hai tập hợp.

Giải chi tiết:

Biểu diễn tập hợp (A = left( { - 1;,,3} right) cup left[ {0;,,5} right]) trên trục số.

Vậy (A = left( { - 1;,,5} right]).

Chọn  D

Ý kiến của bạn