Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho tập hợp X = x in mathbbR|2x^2 - 7x + 5 = 0 Viết l

Cho tập hợp X = x in mathbbR|2x^2 - 7x + 5 = 0 Viết l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tập hợp: (X = left{ {x in mathbb{R}|2{x^2} - 7x + 5 = 0} right}). Viết lại tập hợp (X) bằng cách liệt kê phần tử.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giải phương trình.


Dựa theo điều kiện đề bài, các nghiệm của phương trình là phần tử của tập hợp (X).

Giải chi tiết:

(2{x^2} - 7x + 5 = 0) ( Leftrightarrow left( {2x - 5} right)left( {x - 1} right) = 0)( Leftrightarrow left[ begin{array}{l}2x - 5 = 0\x - 1 = 0end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = dfrac{5}{2}\x = 1end{array} right.) (thỏa mãn)

Vậy (X = left{ {1;,,dfrac{5}{2}} right}).

Chọn  A

Ý kiến của bạn