Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho x gam hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có công thức phân tử C

Cho x gam hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có công thức phân tử C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho x gam hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có công thức phân tử C2H8O3N2 và C4H12O4N2 đều no mạch hở tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 7,84  lít hỗn hợp khí Y gồm 2 chất hữu cơ đều làm xanh quỳ tím ẩm có tỉ khối so với H2 bằng 18,5 và dung dịch Z có chứa m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X + NaOH tạo khí hữu cơ làm xanh quì tím => muối của amin

Có MY = 37g => Trong Y có CH3NH2 và chất còn lại là C2H5NH2

( Vì C2H8O3N2 chỉ có thể là C2H5NH2.HNO3 hoặc C2H6NH.HNO3)

=> C4H12O4N2 là : (COONH3CH3)2

Khi đó tạo ra 3 muối : NaNO3 ; (COONa)2

,nkhí = 0,35 mol => nCH3NH2 = 0,2 ; nC2H5NH2 = 0,15 mol

=> mmuối = 26,15g

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn