Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho X là một amin bậc 3 , ở thể khí điều kiện thường. Lấy 7,

Cho X là một amin bậc 3 , ở thể khí điều kiện thường. Lấy 7,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho X là một amin bậc 3 , ở thể khí điều kiện thường. Lấy 7,08g X tác dụng hết với với dung dịch HCl thu được m gam muối .  Giá trị của m là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Amin bậc 3 ở trạng thái khí chỉ có thể là (CH3)3N

=> muối là (CH3)3NHCl với nmuối = nX = 0,12 mol

=> mmuối = 11,46g

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn