Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn câu phát biểu đúng Hiệu điện thế giữa hai bản tụ đ

Chọn câu phát biểu đúng Hiệu điện thế giữa hai bản tụ đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu phát biểu đúng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Mối liên hệ giữa hiệu điện thế, điện dung, điện tích của tụ điện: (q = C.U)

Giải chi tiết:

Mối liên hệ giữa hiệu điện thế, điện dung, điện tích của tụ điện: (q = C.U)

→ điện tích tỉ lệ với điện dung và hiệu điện thế

Điện dung và hiệu điện thế tỉ lệ nghịch

Chọn B.

Ý kiến của bạn