Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn đáp án đúng để sắp xếp các Hiệp ước mà triều đình

Chọn đáp án đúng để sắp xếp các Hiệp ước mà triều đình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn đáp án đúng để sắp xếp các Hiệp ước mà triều đình nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp theo trình tự thời gian

1. Hiệp ước Hác – măng. 2. Hiệp ước Nhâm Tuất.

3. Hiệp ước Pa - tơ – nốt. 4. Hiệp ước Giáp Tuất.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào thời gian kí kết các Hiệp ước này giữa triều đình nhà Nguyễn từ năm 1862 – 1884 để sắp xếp.

Giải chi tiết:

2. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862).

4. Hiệp ước Giáp Tuất (1874).

1. Hiệp ước Hác – măng (1883).

3. Hiệp ước Pa - tơ – nốt (1884).

Chọn A

Ý kiến của bạn