Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn kết quả sai trong các kết quả sau A cap B = A A s

Chọn kết quả sai trong các kết quả sau A cap B = A A s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn kết quả sai trong các kết quả sau:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xét các đáp án

Giải chi tiết:

 +) (begin{array}{l}A cap B = A Rightarrow left( {x in A = A cap B Rightarrow x in B} right) Rightarrow A subset B\A subset B Rightarrow A cap B = A\ Rightarrow A cap B = A Leftrightarrow A subset Bend{array})

( Rightarrow ) Đáp án A đúng.                        

+) (begin{array}{l}A cup B = A Rightarrow left( {x in B Rightarrow x in A cup B = A Rightarrow x in A} right) Rightarrow B subset A\B subset A Rightarrow A cup B = A\ Rightarrow A cup B = A Leftrightarrow B subset Aend{array})                 

( Rightarrow ) Đáp án B đúng.

+) (begin{array}{l}A|B = A Leftrightarrow left( {forall x in A = A|B Rightarrow x notin B vee forall x in B Rightarrow x notin A|B = A} right)\ Rightarrow A cap B = emptyset \A cap B = emptyset  Rightarrow A|B = A\ Rightarrow A|B = A Leftrightarrow A cap B = emptyset end{array})           

( Rightarrow ) Đáp án C đúng.

+) (B = emptyset  Rightarrow Bbackslash A = emptyset )   

( Rightarrow ) Đáp án D sai.

Chọn D.

Ý kiến của bạn