Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn phát biểu đúng Tổng hợp lực là Là phân tích nhiều

Chọn phát biểu đúng Tổng hợp lực là Là phân tích nhiều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn phát biểu đúng. Tổng hợp lực là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy. Lực thay thế này gọi là hợp lực.

Giải chi tiết:

Tổng hợp lực là thay thế các lực đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy.

Chọn B.

Ý kiến của bạn