Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Christopher Columbus America more than 500 years ago d

Christopher Columbus America more than 500 years ago d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Christopher Columbus _______ America more than 500 years ago.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn