Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chữ số 6 trong số thập  phân 82561 có giá trị là 610 61

Chữ số 6 trong số thập  phân 82561 có giá trị là 610 61

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chữ số 6 trong số thập  phân 82,561 có giá trị là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chữ số 6 trong số thập  phân 82,561 có giá trị là: (frac{6}{{100}})

Giải chi tiết:

Chữ số 6 trong số thập  phân 82,561 có giá trị là: (frac{6}{{100}})

Chọn B.

Ý kiến của bạn