Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chủ trương đổi mới của Đai hội đại biểu toàn quốc của Đảng l

Chủ trương đổi mới của Đai hội đại biểu toàn quốc của Đảng l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chủ trương đổi mới của Đai hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VI (1986) là gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn