Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chứng minh rằng: AF ⊥ BC. Suy ra điểm N nằm trên hai đường t

Chứng minh rằng: AF ⊥ BC. Suy ra điểm N nằm trên hai đường t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chứng minh rằng: AF ⊥ BC. Suy ra điểm N nằm trên hai đường tròn ngoại tiếp các hình vuông AMCD và MBEF.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

∆AMF =  ∆CMB (c – g – c) =>  = 900

=>  = 900 => ∆ANB vuông tại N hay AN⊥BC.

Do đó N nhìn đường chéo AC của hình vuông AMCD dưới góc 900, suy ra N nằm trên đường tròn ngoại tiếp hình vuông AMCD, tương tự N nằm trên đường tròn ngoại tiếp hình vuông BMFE.

Ý kiến của bạn