Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chứng minh rằng :  AM.AB=AN.ACBMNC nội tiếp.  

Chứng minh rằng :  AM.AB=AN.ACBMNC nội tiếp.  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chứng minh rằng :  AM.AB=AN.ACBMNC nội tiếp.  


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có  =  =( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

HAB vuông tại H, HM là đường cao =>  = AM.AB

Tương tự :  = AN.AC

=> AM.AB = AN.AC

Ý kiến của bạn