Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chứng minh thương mại thế giới phát triển mạnh

Chứng minh thương mại thế giới phát triển mạnh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chứng minh thương mại thế giới phát triển mạnh.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Xu hướng toàn cầu hóa

Giải chi tiết:

- Tốc độ tăng trưởng thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế thế giới.

- Tổ chức thương mại thế giới WTO ngày càng có vai trò quan trọng….

Ý kiến của bạn