Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ cùng nhau say ngắm dọc đườn

“Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ cùng nhau say ngắm dọc đườn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường. Non sông và phong tục, mỗi nơi mỗi lạ, mỗi bước rời chân mỗi tuyệt vời. Nhìn không biết chán. Mỏi chằng muốn dừng….Thật có đi có trải, còn như ro ró cái thân sớm chiều ngơ ngẩn góc bãi cửa hang thì sao hiểu được trời đất, bến bờ là đâu”.

a. Xác định các từ ngữ liên quan đến du lịch trong đoạn văn.

b. Giải nghĩa các từ ngữ sau bằng cách viết tiếp vào chỗ trống.

- Phong tục là thói quen lâu đời của………………

- Có đi có trải nghĩa là đi đây đi đó thì…………………..

- Góc bãi cửa hang ý nói quanh quẩn ở nhà…………………….


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài MRVT Du lịch – Thám hiểm

Giải chi tiết:

a. Từ ngữ liên quan đến du lịch: ngày đi đêm nghỉ, say ngắm, non sông, phong tục, mỗi nơi mỗi lạ, nhìn không biết chán, có đi có trải, trời đất, bến bờ…

b.

- Phong tục là thói quen lâu đời của một địa phương, cộng đồng xã hội

- Có đi có trải nghĩa là đi đây đi đó thì sự hiểu biết sẽ được mở rộng hơn, từng trải hơn.

- Góc bãi cửa hang ý nói quanh quẩn ở nhà không đi đâu xa.

Ý kiến của bạn