Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Ph

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam làm cho nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như thế nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn