Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì một vật đứ

Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì một vật đứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì một vật đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác.

Chọn D.

Ý kiến của bạn