Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

clouds costs pains farms Giải chi tiếtA clouds klaʊdzB

clouds costs pains farms Giải chi tiếtA clouds klaʊdzB

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm đuôi s/ es

Giải chi tiết:

A. clouds /klaʊdz/

B. costs /kɒsts/

C. pains /peɪnz/

D. farms /fɑːmz/

Quy tắc:

- Cách phát âm –s / -es phụ thuộc vào âm cuối của danh từ hoặc động từ.

- Đuôi –s/-es thường được phát âm là /s/, /z/ hoặc /iz/.

+ Đuôi –s/-es được phát âm là /s/ khi động từ & danh từ kết thúc bằng:

âm /p/ hoặc chữ cái [p], [pe]. VD: stops, hopes

âm /k/ hoặc chữ cái [k], [ke]. VD: looks, likes

âm /f/ hoặc chữ cái [ff], [fe], [ph], [gh]. VD: cliffs, wife’s, photographs, laughs

âm /t/ hoặc chữ cái [t], [te]. VD: hits, hates

âm /θ/ hoặc chữ cái [th]. VD: months, mouths

+ Đuôi -es được phát âm là /iz/ khi động từ & danh từ kết thúc bằng:

âm /s/ hoặc chữ cái [ss], [x], [ce], [se]. VD: misses, boxes, chances, practices

âm /ʃ/ hoặc chữ cái [sh]. VD: washes

âm /tʃ/ hoặc chữ cái [ch]. VD: teaches

âm /z/ hoặc chữ cái [zz], [ze], [se]. VD: buzzes, prizes, rises

âm /dʒ/ hoặc chữ cái [ge]. VD: oranges

+ Đuôi -s được phát âm là /z/ khi động từ & danh từ kết thúc bằng các phụ âm còn lại và các nguyên âm.

VD: tries, arrives

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /s/, còn lại phát âm là /z/.

Chọn B.

Ý kiến của bạn