Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có 2 điện tích điểm q1 và q2 chúng hút nhau Khẳng định

Có 2 điện tích điểm q1 và q2 chúng hút nhau Khẳng định

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có 2 điện tích điểm (q_1) và (q_2) chúng hút nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận dụng sự tương tác giữa các điện tích:


+ Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau


+ Hai điện tích khác dấu thì hút nhau

Giải chi tiết:

Hai điện tích khác dấu (left( {{q_1}.{q_2} < 0} right)) thì hút nhau.

Chọn D.

Ý kiến của bạn