Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có 5 dung dịch NH3, HCl , NH4Cl , Na<s

Có 5 dung dịch NH3, HCl , NH4Cl , Na<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có 5 dung dịch NH3, HCl , NH4Cl , Na2CO3 , CH3COOH cùng nồng độ được đánh ngẫu nhiên là A, B, C, D, E. Giá trị pH và khả năng dẫn điện của dung dịch theo bảng sau :

Các dung dịch A, B, C, D, E lần lượt là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khả năng dẫn điện phụ thuộc vào khả năng phân ly ra ion của các chất

Các chất điện ly tốt thì sẽ dẫn điện tốt và ngược lại

Khả năng dẫn điện tốt : NH4Cl ; Na2CO3 ; HCl

Khả năng dẫn điện kém : NH3 ; CH3COOH

Và pH các dung dịch theo thứ tự : Na2CO3 , NH3 > NH4Cl , CH3COOH > HCl

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn