Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có ba xe chở ngô xe thứ nhất chở được 105 tấn xe thứ ha

Có ba xe chở ngô xe thứ nhất chở được 105 tấn xe thứ ha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có ba xe chở ngô, xe thứ nhất chở được 10,5 tấn, xe thứ hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất 1,7 tấn và ít hơn xe thứ ba 1,1 tấn. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tấn ngô?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tìm số tấn ngô mà xe thứ hai và xe thứ ba chở được, sau đó tính tổng số tấn ngô của cả ba xe chở được rồi chia cho 3 để tìm trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tấn ngô.

Giải chi tiết:

Xe thứ hai chở được là:

(10,5 + 1,7 = 12,2) (tấn)

Xe thứ ba chở được là:

(12,2 + 1,1 = 13,3) (tấn)

Trung bình mỗi xe chở được số tấn ngô là:

(left( {10,5 + 12,2 + 13,3} right):3 = 12) (tấn)

Đáp số: 12 tấn ngô.

Chọn A.

Ý kiến của bạn